Regelsæt

Revideret 16/5-2008

Baren
• Der kan i baren købes øl, vand og popkorn til rimelige priser.
• Priserne på dette er slået op bag baren.
• Der er tale om høflig selvbetjening.
• Husk afregning med køkkenkassen straks.
• Der er ikke mulighed for kredit – heller ikke bare 5 minutter.
• Aldersgrænsen for køb af øl, er 18 år.

Blandingsgasser
• I klubben er der mulighed for at blande Trimix og Nitrox.
• Det er strengt forbudt at blande luftarter, hvis man ikke er uddannet til dette.
• Det er ikke tilladt at dykke med andre luftarter end ens certifikater ”rækker til”.
• Der skal straks efter blanding afregnes for det forbrugte ilt og / eller helium.
• Pengene puttes i en kuvert, hvorpå regnestykket over forbruget fremgår samt navnet på hvem der har blandet.
• Kuverten lægges i postkassen i kompressorrummet.
• Priser på ilt og helium fremgår af opslag i kompressorrummet.
• Formanden for blandingsgas udvalget skal kontaktes, inden ilt og helium flasker byttes.

Bådene
Klubben ejer 2 gummibåde
For den store båd (Katja K.) gælder:
• For at sejle båden, skal man have været medlem af klubben mindst 2 år.
• (Det er muligt, at søge bestyrelsen om dispensation fra denne regel)
• For at sejle båden, skal man også have gennemført klubbens interne bådfører uddannelse.
• For at sejle båden, skal man desuden have gyldigt speedbådskørekort, duelighedsbevis eller tilsvarende.
• Der skal mindst 4 betalende (heraf min. 3 medlemmer) til at tage den store ud at sejle.
• Prisen står i logbogen – Pengene lægges i en kuvert med brugernes navne, og i postkassen.
• Der skal udfyldes logbog, og checklisten skal gennemgås ved afhentning og aflevering af båden.
• Båden afleveres altid med fuld tank.
• Båd og motor skylles grundigt ved hjemkomsten, og båden ryddes for affald m.m.
• Hvis der sker skader på båd eller trailer under brug, er brugerne at båden erstatningspligtige. Hvis det er indlysende slidtage, kan bestyrelsen gå ind og dække skaden.

For den lille båd gælder:
• For at sejle båden, skal man også have gennemført klubbens interne bådfører uddannelse.
• Der skal mindst 2 betalende (heraf min. 1 medlem) til at tage den lille ud at sejle.
• Prisen står i logbogen – Pengene lægges i en kuvert med brugernes navne, og i postkassen.
• Der skal udfyldes logbog, og checklisten skal gennemgås ved afhentning og aflevering af båden.
• Båden afleveres altid med fuld tank.
• Båd og motor skylles grundigt ved hjemkomsten, og båden ryddes for affald m.m.
• Hvis der sker skader på båd eller trailer under brug, er brugerne at båden erstatningspligtige. Hvis det er indlysende slidtage, kan bestyrelsen gå ind og dække skaden.

Kompressorer
Klubben ejer 3 kompressorer
For den store kompressor gælder:
• Den må ikke benyttes uden internt kompressorkursus.
• Den kan ikke tages med på ture
• Der skal kontrolleres oliestand hver gang den benyttes.
• Husk at skrive i bogen, når du har fyldt
• Der må ikke køres andet end alm. luft igennem – altså ingen ilt eller helium.
• Der må kun fyldes flasker der er godkendt af CFK.
• Fyldning for ikke CFK medlemmer afregnes med 2 kr. pr. flaskeliter.

For de små kompressorer gælder:
• Den må ikke benyttes uden internt kompressorkursus
• Der skal kontrolleres oliestand hver gang den benyttes.
• Der kan skiftes mellem brændstof- og elmotor.
• Hvis du ikke ved hvordan – så overlad det til en som ved noget om det.
• Husk at udlufte manuelt.
• Ved brændstofdrift – vær opmærksom på vindretningen!
• Der må kun fyldes flasker der er godkendt af CFK.
• Fyldning for ikke CFK medlemmer afregnes med 2 kr. pr. flaskeliter.

Køkkenkassen
• Køkkenkassen står i baren
• Er udelukkende beregnet til kontant afregning af drikkevarer og popkorn
• Den indeholder altid kun småpenge, og tømmes for større beløb efter hver klubaften.
• Det er forbudt at tage penge for udlæg m.m. i køkkenkassen – gå til kassereren.

Lokalerne
• Vi råder over 1. Salen, kompressor- og flaskerummet. Alt andet deler vi med andre.
• Vi får stillet lokalerne til rådighed af Horsens Kommune.
• Vi skal tage behørigt hensyn til de andre brugere af bygningen.
• Rydde op efter os på fællesarealer – alt hvad vi laver af rod, hører vi fra Horsens kommune.
• Køre forsigtigt i gården – der er børn.
• Holde vores egne lokaler pæne og rene – der er ikke andre til det!
• Lokalerne må ikke bruges til privat formål.

Nøgler
• Til klubben er der 1 nøgle
• Nøgler koster kr. 500,-
• Udleveres og registreres af nøgleansvarlig.
• Alle nøgler skal afleveres ved udmeldelse, i henhold til nøglekvittering.

Opførsel generelt
• Klubben tolererer ikke indtagelse af narkotiske rusmidler, så som hash, kokain, ecstasy eller lignende i klubbens lokaler, eller på klubbens arrangerede ture/arrangementer. Med klubture /arrangementer, menes alle tiltag, hvor klubbens materiel benyttes.
• I sociale sammenhænge eller på ture, skal klubbens medlemmer ikke skille sig væsentligt ud på en måde, som kan sætte klubben i et dårligt lys – eks. hurtig sejlads i havneindløb, hasarderede overhalinger med gummibåden, råben og druk på havneområder, færger eller lign.

Orientering
• For at sikre at de rigtige informationer kommer hjem til de rigtige mennesker ASAP, gælder:
• Ved større uheld, hvor dykkere eller udstyr fra Cousteau Frømandsklub er direkte involveret eller blot til stede, skal klubbens formand snarrest muligt informeres.
• Det er i sådanne tilfælde udelukkende klubbens formand der må udtale sig til pressen.
• Kan formanden ikke træffes, træder næstformanden i stedet.
• Større uheld defineres i dette tilfælde som uheld, der involverer redningstjenester, sygetransport eller lignende.
• Uheld af en størrelse der kan have pressens interesse, er ligeledes at betragte som et større uheld.
• Deltagelse i eftersøgninger og redningsaktioner skal ligeledes meddeles formanden.

SCUBA udstyr
• Klubben råder over 4 komplette sæt SCUBA udstyr
• Det er primært beregnet til brug under uddannelse
• Elever kan gratis låne et sæt under hele uddannelsen.
• Ved udlån udfyldes en låneblanket, og der betales et depositum på kr. 1000,-
• I låneperioden er eleven ansvarlig for almindelig vedligeholdelse
• Senest efter endt uddannelse afleveres udstyret til den instruktør der udleverede det.
• Hvis der ikke er tale om andet end alm. slidtage på udstyret, tilbagebetales depositum.
• Ved mislighold af udstyret, kan omkostninger til reparationer trækkes i depositum.
• I perioder, hvor der ikke køres uddannelse, kan udstyret anvendes til andre formål.
• Udstyr der ikke anvendes til uddannelse, kan udlejes for 200 kr. pr. sæt eller 100 kr. pr. del fra onsdag til onsdag.

Sikkerhed
• Flasker der fyldes i CFK skal være efterset og godkendt af sikkerhedsmanden.
• Det anbefales at der dykkes efter DSF sikkerhedsregler.
• Oxybox kontrolleres og medbringes ved alle båddyk.
• Har oxyboxen været anvendt orienteres bestyrelsen, der søger for fyldning af O2 flaske.
• Alle dyk markeres med A-flag.

Svømmehallen
• Klubben kan benytte Aqua Forum hver fredag aften.
• Vi har udsprings- og varmtvandsbassinet fra kl. 19.
• Vi har 25 meter banerne fra kl. 20.
• Bassinerne forlades senest kl. 22.
• I alle skolernes ferier, har vi ikke bassinerne.
• I nævnte periode, er det udelukkende medlemmer af CFK, der har bassinerne.
• Der skal altid være en halvagt med godkendt bassinprøve til stede.
• Vi må medtage rengjort SCUBA udstyr i svømmehallen.