Regelsæt

Regelsæt Cousteau frømandsklub

Moralsk og etisk opførsel

 • Klubben tolerer ikke medlemmers indtagelse af ulovlige rusmidler eller lign. I klubbens lokaler eller på klubbens ture/aktiviteter eller i det hele taget i sammenhænge hvor klubbens materiel benyttes
 • Klubbens medlemmer skal til enhver tid fremvise en moralsk og etisk adfærd både under transport, sejllads og på havneområder mm. Samt rydde pænt op efter sig på dykkerpladser mm.

Sikkerhed

 • Klubbens medlemmer anbefales at dykke iht. DSF sikkerheds regler.
 • Alle Dyk og dykkerområder mærkes med dykkerflaget signal A iht. Gældende lovgivning.
 • Genoplivningsudstyr medbringes på alle bådture og skal tilstræbes medbragt på alle dyk. Har dette været i brug kontaktes den ansvarlige for O2 fyldning der sørger for genfyldning. Preben Behnsen
 • Der skal være en halvagt til stede ved benyttelse af svømmehallen.
 • Ved fridykker træning skal der trænes min. 2 sammen.

Orientering ved uheld

For at sikre at de rigtige informationer kommer hjem til de rette personer hurtigst muligt gælder følgende.

 • Ved uheld hvor dykker eller udstyr fra Cousteau frømandsklub er direkte involveret eller blot til stede, skal klubbens formand have besked hurtigst muligt. Michael krustrup Behrens telefon 40 45 25 98
 • Det er kun klubbens formand eller i hans fravær næstformanden der må udtale sig til presse eller medier generelt
 • Deltager klubbens medlemmer i eftersøgninger eller lign. Skal klubbens formand have besked forud.
 • Som medlemmer af DSF er alle klubmedlemmer i en krisehjælps ordning som kan aktiveres ved ønske /behov enten for en gruppe af medlemmer/pårørende eller individuelt. Klubbens formand skal tage stilling til dette i alle tilfælde af uheld i dialog med de involverede.

Klubhuset

 • Klubben har råderet over hele 1. salen kompressor rummet bådgaragen samt det lille flaske depot rum bagved toilettet resten af huset deles med de andre brugere af huset.
 • Lokalerne er stillet os til rådighed af Horsens kommune.
 • Klubbens medlemmer skal tage behørigt hensyn til de andre brugere af området dvs. rydde op på fælles arealer køre forsigtigt i gården da der er mange børn og unge.
 • Holde klublokalerne rene og vedligeholdte samt rengøre det fælles toilet
 • Lokalerne må ikke bruges til private formål uden at bestyrelsen har godkendt dette

Adgang og adgangs forhold

 • Klubbens medlemmer skal benytte døren i gården som adgang til lokalerne.
 • Der er elektroniske kode låse på adgangsdørene disse er med koder som udskiftes jævnligt for at sikre at det kun er klubbens medlemmer der har adgang. Det er derfor strengt forbudt at lade andre få koder heller ikke hvis de lige har glemt eller ikke kan huske da koderne er hemmelige og vil ved mistanke om misbrug blive ændret uden varsel, Der kan ved brud på reglerne nægtes udlevering af nye koder.
 • Adgang til bådgaragen og kompressorrum er med separat låsesystem, og nøgler udleveres til alle aktive, og finnesvømmer medlemmer som ønsker nøgler, og som har gennemgået klubbens bådfører kursus og/eller kompressorkursus.
 • Gældende for begge adgange kan bestyrelsen undtagelsesvis vælge, IKKE at udlevere nøgle(r) til et medlem som bestyrelsen skønner at kunne håndtere det.
 • Opleves der fejl eller hærværk på døre eller låse ring til Luca Fortuna telefon 53 63 98 31

Køkkenet/baren/ grillen

 • Der kan købes popcorn øl og vand priserne er slået op i lokalet
 • Kaffe og te er til fri afbenyttelse
 • Der kan betales kontant i pengekassen eller med mobile pay betaling mrk. (BAR) der afregnes straks ved høflig og tillidsfuld selvbetjening.
 • Der skal ryddes op på borde mm. samt tømmes skraldespand hver gang denne bæres ned i containeren
 • Klubbens gasgrill kan frit lånes på ture og andre aktiviteter denne skal blot stilles tilbage rengjort straks efter så den er klar til de næste. Gas til denne er gratis mangler der gas så køb et antal dåser og få refunderet dit udlæg ved klubbens kasser. Evt. ketchup sennep mm. Kan stilles i klubbens køleskab til fri afbenyttelse.

Svømmehallen

 • Klubbens aktive og finnesvømmer samt junior medlemmer kan benytte Aqua forums bassiner hver fredag aften i tidsrummet 20- 22 omklædning kan starte kl 19
 • Klubben råder over alle bassiner fra kl 20 til 22
 • Saunaen kan benyttes fra kl. 19,30
 • Der holdes lukket når folkeskolen har fri dvs. ferier og helligdage
 • De alm regler for svømmehallen skal følges og klubben har egen livredder på bassin kanten som skal cirkulere rundt i hele hallen under vagten, det er ikke tilladt at benytte bassinerne hvis der ikke er en livredder til stede. Vi er derfor alle afhængige af det frivillige team af medlemmer som tager disse vagter.
 • Der må benyttes rengjort udstyr i svømmehallen til træning prøvedyk mm.
 • Der trænes fridykning og undervands rugby, bassinerne er prioriteret til denne træning men kan benyttes til andet hvis de er ledige! Det vil altid være muligt at motions svømme på bane 8 i 25 meter bassinet.
 • Der kan inviteres gæster med lejlighedsvis ligesom evt. nye medlemmer kan man komme 2 gange inden et medlemskab skal købes.
 • Ved fridykker træning må der aldrig trænes alene.

Stationær kompressor og fyldning af flasker generelt

 • Denne må ikke betjenes uden internt kompressor kursus dette afholdes på klubaftner efter behov og er en sidemands oplæring.
 • Må ikke afmonteres og medbringes på ture
 • Kontroller oliestand før brug
 • Husk at skrive dine fyldninger i kompressor logbogen og underskrive for at bekræfte at dine flasker er godkendte og i orden
 • Der må ikke køres andet end ATM luft igennem denne altså ingen O2 eller HE
 • Klubben sælger/ fylder ikke luft for ikke medlemmer af sikkerhedsmæssige hensyn.

Transportable kompressorer

 • Disse må ikke betjenes uden internt kompressor kursus dette afholdes på klub aftner efter behov og er en sidemandsoplæring.
 • Bookning af kompressor gøres direkte til Kompressor ansvarlig Lars Grabow på telefon 30246341
 • Der skal kontrolleres oliestand før hver betjening
 • Der skal udluftes manuelt hvert 10 min.
 • Der er Benzin motor på kompressor.
 • Ved fyldning for ikke medlemmer afregnes der 100- per tilkobling for ikke medlemmer

Blanding gasser

 • I klubben er der gratis nitrox til alle medlemmer der kræves en mixer/blender uddannelse for at blande luftarter så ønskes der som et eksempel nitrox blandinger og har du ikke selv mixer/blender uddannelsen kan du kontakte en af dem der har via navne listen i kompressor rummet.
 • Der er Helium til rådighed i klubben denne afregnes til dagsprisen via mobile pay betaling mrk. HE
 • Den ansvarlige for He og O2 flaskerne kontaktes for ombytning kontakt Preben Behnsen
 • Det er selvfølgelig ikke tilladt at dykke med blandings gas uden behørig uddannelse hertil.

Bådene

Klubben har 2 Rib både for den store Rib gælder

 • For at sejle båden skal man have det lovpligtige speedbådskørekort derudover skal man have gennemført en sidemands oplæring i alm håndtering som vi kalder internt bådfører kursus dette for at sikre alle brugere i en god oplevelse samt at materiellet behandles med omtanke. Dette kan gøres ved at andre med erfaring oplærer dig.
 • Der skal mindst 2 medlemmer med aktivt medlemskab til for at benytte denne båd
 • Der skal ved afhentning gennemgås en checkliste/og logbog for at sikre at alt nødvendigt grej som anker dykkerflag mm. Er med og båd samt trailer er i forsvarlig stand og egnet til sejllads.
 • Båden afleveres altid med fyldt tank
 • Båd og motor skylles grundigt ved hjemkomsten og klargøres til de næste brugere er der sket skader eller fundet fejl så kontaktes båd ansvarlig Michael Hansen på telefon 53 53 93 97
 • Hvis der er sket skader på materiellet er brugerne erstatningspligtige medmindre der er tale om alm. Slidtage bestyrelsen vil vurdere i hvert enkelt tilfælde.

Den lille Rib

 • For at sejle båden skal man have gennemført en sidemands oplæring i alm håndtering som vi kalder internt bådfører kursus dette for at sikre alle brugere i en god oplevelse samt at materiellet behandles med omtanke. Dette kan gøres løbende ved at andre med erfaring oplærer dig.
 • Der skal mindst 2 medlemmer til for at benytte denne båd
 • Der skal ved afhentning gennemgås en checkliste/og logbog for at sikre at alt nødvendigt grej som anker dykkerflag mm. Er med og båd samt trailer er i forsvarlig stand og egnet til sejllads.
 • Båden afleveres altid med fyldt tank
 • Båd og motor skylles grundigt ved hjemkomsten og klargøres til de næste brugere er der sket skader eller fundet fejl så kontaktes båd ansvarlig Michael Hansen på telefon 53 53 93 97
 • Hvis der er sket skader på materiellet er brugerne erstatningspligtige medmindre der er tale om alm. Slidtage bestyrelsen vil vurdere i hvert enkelt tilfælde.

Ind og udmeldelse samt medlems oplysninger

Indmeldelse skal ske online på hjemmesiden www.cousteau.dk under bliv medlem

Udmeldelse og ændringer i adresse og kontakt oplysninger sendes på mail til Jeanette på mail jea.alfa@gmail.com

Regler for udlæg

 • Beløb over 500- skal godkendes af bestyrelsen.
 • Fysiske kvitteringer/ faktura skal afleveres fysisk eller sendes på mail som pdf til klubbens kasser Jeannette til mail alfa@gmail.com sammen med det kontonummer udlæg skal indbetales til dvs. fotos af bilag godkendes ikke.
 • Tidsfrist for aflevering til kasser er 30 dage fra dato på bilag
 • Klubbens kasser har 14 dage til at overføre udlæg i ferieperioder mm. kan der gå længere tid.
 • Brændstofudgifter til både betales af brugere som en fællesudgift for den foregåede aktivitet, og inddrives af den der tanker både efter brug.
 • Brændstofudgifter til køretøjer der trækker klubbens både er ligeledes brugerbetalt,
 • Der udbetales ikke kilometer penge men der afregnes efter forudgående aftale med bestyrelsen den faktiske omkostning til brændstof hvis klubmateriel er kørt til repr./service