VEDTÆGTER FOR COUSTEAU FRØMANDSKLUB

Vedtaget på generalforsamling den 17.09.2003
Opdateret efter generalforsamling 06.02.2010 – opdateret efter generalforsamlingen 2019 – opdateret september 2021

Kapitler:

 1. Navn/hjemsted
 2. Formål
 3. Forbund
 4. Medlemmer
 5. Indmeldelses gebyr/kontingent
 6. Generalforsamling
 7. Bestyrelse
 8. Erstatningspligt
 9. Vedtægtsændringer
 10. Opløsning af Cousteau Frømandsklub, CFK

Kap. 1 Navn/hjemsted

§1 Cousteau Frømandsklub, CFK anno 22. februar 1964 har hjemsted i Horsens Kommune.

Kap. 2 Formål

§2 Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Klubben vil, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.

Kap. 3 Forbund

§3 Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund, DSF og dermed underlagt DSF’s vedtægter. Almindelige regler og sikkerhedsregler samt anbefalinger fra DSF er vejledende for CFK.

Kap. 4 Medlemmer

§4 Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, og som kan indtræde i enten:

a. Juniorer til og med 17 år

b. Seniorer fra det fyldte 18 år

c. Finnesvømmer

d. Passive medlemmer

e. Æresmedlemmer. Indstilling skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Udelukkelse kan fremlægges af begge parter på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Kap. 5 Indmeldelses gebyr/kontingent

§6 Indmeldelsesgebyr og kontingentbeløb fastsættes af bestyrelsen.

Kap. 6. Generalforsamlingen

§7 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned.

§8 Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved meddelelse i klubblad med mindst 1 måneds varsel og indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning v. formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
 9. Eventuelt

§9 Forslag til vedtægtsændringer samt

forslag der ønskes behandlet på næst kommende generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

§10 Reviderede vedtægter udsendes i forbindelse med førstkommende klubpost/hjemmesiden/mail

§11 Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, eller når bestyrelsen modtager skriftlig anmodning derom med motiverede forslag til vedtagelse fra mindst halvdelen af de aktive medlemmer.

§12 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel og senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom.

§13Alle medlemmer og æresmedlemmer der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingent restance, har efter en kontingentperiodes medlemskab stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen.

§14 Stk. 1. Alle beslutninger afgøres ved kvalificeret stemmeflertal af de fremmødte og føres til protokol. Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Afstemninger om valg til bestyrelsen og afstemninger om forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser, skal være hemmelige, når blot et medlem kræver det.

Kap. 7. Bestyrelse

§15 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen, som alle vælges af generalforsamlingen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 til 2 suppleanter. Formanden vælges særskilt for 2 år af gangen. De øvrige medlemmer vælges for 2 år med afgang af halvdelen hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2 Senest een uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§16 Bestyrelsen tegner foreningen og fastsætter selv sin forretningsorden og foranlediger udarbejdelse af regelsæt gældende for klubben. Der skal føres protokol over alle beslutninger.

§17 Bestyrelsen udpeger en kasserer og kan give denne prokura.

§18 Revideret og underskrevet regnskab skal forelægges 1 gang årligt til generalforsamlingen af kasseren. For revisionen står foruden kasseren to uvildige revisorer, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Kap. 8. Erstatningspligt

§19 Brugere af klubbens materialer er erstatningspligtige for skader på og bortkomst af dette, med mindre bestyrelsen skønner, at det drejer sig om hændeligt uheld eller, at det skyldes almindelig slitage.

Kap. 9. Vedtægtsændringer

§20 Ændring af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Dog kan § 21 kun ændres i henhold til samme paragrafs bestemmelser.

Kap. 10. Opløsning af Cousteau Frømandsklub, CFK

§21 Klubben kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt stemmeantallet anviser opløsning af CFK, skal der med mindst 14 dages varsel afholdes en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive medlemmer skal bekræfteresultatet af den forrige afstemning, før klubben endelig kan opløses.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af Cousteau Frømandsklub, CFK indsættes eventuelle midler i en anerkendt bank, hvorefter disse kun kan benyttes af Dansk

Sportsdykker Forbund, DSF.